Еразъм

258px-Erasmus_logo.svg

Публикувано на: 31.07.2014

Секторната програма Еразъме част от най-голямата европейска програма за образование и обучение „Учене през целия живот“, която е насочена към висшето образование и е една от най-успешните инициативи на Европейската комисия.

Програмата е създадена през 1987 г. и повече от 25 години дава възможност на студентите и преподавателите от цяла Европа да участват в академичен и културен обмен на територията на континента.

В програмата участват всички членки на Европейския съюз, заедно с Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Турция, а от 2011 г. и Швейцария.

 

 

Документи по Еразъм:

 1. Еразъм Харта за висше образование 2014-2020
 2. Програма за образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+”
 3. Национална агенция „Център за развитие на човешките ресурси”
 4. Университети-партньори на  Военна академия „Г.С. Раковски ” и актуален списък мобилности
 5. Критерии за кандидатстване
 6. Еразъм офис и координатори на Военна академия „Г.С. Раковски ”
 7. Списък с университетите, притежаващи Еразъм Харта за висше образование 2014-2020
 8. Еразъм+ кодове по области на знанието
 9. Финансиране: Еразъм+ грант
 10. Процедура за участие в студентска мобилност
 11. Процедура за участие в мобилност на преподавателски и непреподавателски състав
 12. Декларация Конфликт на интереси
 13. Междуинституционално споразумение – образец

Мобилност на слушатели, студенти и докторанти:

 1. Конкурс за селекция на студенти и докторанти за мобилност (селекционна процедура)
 2. Заявление за участие – слушатели и студенти
 3. Заявление за участие – докторанти
 4. Европейски езиков паспорт
 5. Learning Agreement for studies
 6. Learning Agreement for studies – PhD students
 7. Learning Agreement for traineeships
 8. Декларация за защита на личните данни
 9. Лични данни
 10. Договор за студентска мобилност с цел обучение/практика
 11. Студентска Харта Еразъм+
 12. Отчет-формуляр
 13. Студентско досие – набор от документи за отчет на мобилността
 14. Заявление за признаване на мобилността

Мобилност на преподавателски и непреподавателски състав:

 1. Заявление за участие
 2. Европейски езиков паспорт
 3. Mobility Agreement – staff mobility for teaching
 4. Mobility Agreement – staff mobility for training
 5. Декларация за защита на личните данни
 6. Лични данни
 7. Договор за мобилност на персонала с цел преподаване/обучение
 8. Отчет-формуляр
 9. Досие – набор от документи за отчет на мобилността