АКАДЕМИЧНА БИБЛИОТЕКА

Публикувано на: 07.04.2015

 

МОСТ МЕЖДУ ТРАДИЦИИ И БЪДЕЩЕ

 

Академичната библиотека на Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е наследник на библиотеката на Военното на Негово Величество училище. В нея се съхраняват уникални книги, дарения от цар Борис III. В сегашния си вид съществува от 1946 г.

Академичната библиотека разполага с богат фонд от научна, научнопопулярна и художествена литература, енциклопедии и справочници, лекционен фонд, специализирани периодични издания в областта на военното дело, както и с разнообразни системи за изучаване на чужди езици. Днес той съдържа с над 180 000 библиотечни единици и е изцяло обновен благодарение на участието на Академичната библиотека в два проекта за финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” към Министерството на културата. За  подпомагане на дистанционното обучение през 2014 г. участва в европейски проект за уеб-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната.

Основната задача на Академичната библиотека е свързана с библиотечно-информационното обслужване при подготовката на висококвалифицирани кадри за въоръжените сили на страната и на цивилни кадри в областта на националната сигурност.

 

ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ

 

  • Библиотечно и информационно обслужване на преподавателите, специалистите, слушателите и служителите на академията, както и на външни читатели.
  • Комплектуване на книжните фондове съобразно учебните и научноизследователските програми и планове.
  • Съхраняване на изданията на Академията.
  • Организиране на книжните фондове и каталозите и тяхното опазване.
  • Разпространяване на библиотечно-библиографски знания.
  • Разработване на специализирани библиографски справки, създаване на библиографски и информационни бази данни, междубиблиотечен и международен обмен на информация в областта на военното дело.

 

В ПОМОЩ НА ЧИТАТЕЛИТЕ

 

В Академичната библиотека се поддържа богата система от каталози и картотеки. През ноември 2004 г. след спечелен конкурс към Центъра „Конкурентна система за обучение и управление на висшето образование“ на МОН е изградена автоматизираната библиотечно-информационна система ЛИБИС с автоматизирани работни места за читатели. От електронния каталог те могат да се информират ежедневно за новопостъпилите в библиотеката книги. Академична библиотека предлага ползване на интернет. В читалнята се поддържа и електронен каталог на анотирани статии от получаваните списания.

Читателският състав на библиотеката е многоброен и разнообразен. Освен академични преподаватели, слушатели, студенти и служители тя обслужва курсисти, докторанти и читатели извън състава на Академията. По силата на двустранна спогодба между висшите училища изпълнява и безплатен книгообмен с Националната библиотека „Св. Св. Кирил и Методий”, библиотеките на УНСС, Софийския университет „Св. Кл. Охридски” и Академията на МВР.

Военна академия „Георги Стойков Раковски“ е асоцииран член на фондация „Национална академична библиотечно-информационна система“ (НАБИС). В процес на трансформиране е богатият електронен каталог на Академичната библиотека в Своден каталог НАБИС – националният каталог на академичните библиотеки в България. Той дава широки възможности за свободен достъп до библиографските данни на 2 597 673 книги, периодични издания, карти, графики и дигитални копия; едновременно и от едно място търсене в интегрираните каталози, дигиталните колекции, платените бази данни и списания на членуващите във фондацията библиотеки, с едно търсене да откриват в кои библиотеки се намира интересуващата ги книга; търсене в базите данни с научна информация на Elesevier – Science Direct (над 2600 научни списания в областта на естествените, медицинските, биологичните и обществените науки) и SCOPUS (най-голямата библиографска наукометрична база данни; заемане на книги, части от тях, статии или други документи от библиотеките в НАБИС консорциума; свободен достъп до дигиталните копия на редки и ценни библиотечни документи (книги, карти, графики и др.) и българската възрожденска книжнина от фондовете на библиотеките учредителки на Фондация НАБИС.

 IMG_1331

 

ЕЛЕКТРОННИ КАТАЛОЗИ

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

 

От понеделник до петък

8,30 – 13,00 ч.

13,30 – 19,00 ч.

Всяка сряда – санитарен полуден до 13,30 ч.

ЗА КОНТАКТИ

 

Академична библиотека

Военна академия „Георги Стойков Раковски“

1504, София, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82

тел. 02/92 26551

Заемна 02/92 26557

Читални 02/92 26687

 E-mail: library@armf.bg